Prehlásenie o vylúčení právnej zodpovednosti

Tieto internetové stránky spravuje spoločnosť a PRiori, s.r.o. v rámci realizácie projektu „Zrodené v EÚ“. Našim cieľom je poskytovať presné, aktualizované informácie. Pokiaľ budeme upozornení na chyby, pokúsime sa ich opraviť. Vylučujeme však akúkoľvek zodpovednosť súvisiacu s informáciami na týchto internetových stránkach.

Tieto informácie:

  • sú všeobecného charakteru a nezohladňujú situáciu konkrétnych osôb, či subjektov;
  • nie sú nutne ucelené, úplné, presné alebo aktuálne;
  • niekedy obsahujú odkazy na externé internetové stránky, na ktorých obsah nemáme žiaden vplyv a za ktoré nepreberáme žiadnu zodpovednosť;
  • nie je možné považovať za odbornú alebo právnu radu (ak potrebujete špecifické poradenstvo, mali by ste sa vždy obracať na kvalifikovaného odborníka.)

Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, že dokumenty dostupné online na týchto stránkach presne zodpovedajú oficiálne prijatým textom.

Snažíme sa vyvarovať porúch spôsobených technickými chybami. Niektoré údaje či informácie na našej stránke však mohli byť vytvorené alebo skonštruované do súborov alebo formátov, ktoré nie sú bezchybné. Preto nemôžeme zaručiť, že naše služby nebudú v dôsledku týchto problémov prerušené či inak ovplyvnené. Vzdávame sa akejkoľvek zodpovednosti za problémy, ktoré nastanú v dôsledku používania týchto internetových stránok či akejkoľvek inej externej stránky, na ktorú sa odkazuje.

Zámerom tohto prehlásenia nie je obmedziť zodpovednosť správcu týchto stránok v prípade porušenia platných vnútroštátnych právnych predpisov ani vylúčiť jeho zodpovednosť v záležitostiach, v ktorých ju podľa týchto predpisov vylúčiť nie je možné.


Politika ochrany súkromia

Správca týchto stránok sa zaviazal rešpektovať súkromie používateľov.

Politika ochrany fyzických osôb s súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany správcu vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 zo dňa 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov orgánmi, inštitúciami a inými subjektmi Únie a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení nariadenia (ES) Č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

Táto politika sa vzťahuje aj na tieto stránky. Väčšinu ich obsahu možno prehliadať bez uvádzania akýchkoľvek osobných údajov. V niektorých prípadoch je však ich uvedenie nutné pre poskytnutie elektronických služieb, ktoré požadujete. Časti internetových stránok, ktoré takéto informácie vyžadujú, s nimi nakladjú v súlade so zásadami stanovenými vo vyššie uvedenom nariadení a o použití údajov informujú v zvláštnych prehláseniach o ochrane súkromia.


Upozornenie o ochrane autorských práv

Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja, pokiaľ nie je uvedené inak.

Pokiaľ je pre reprodukciu alebo použitie textových a multimediálnych informácií (zvuku, obrázkov, softwaru atď.) vyžadovaný predchádzajúci súhlas, tento súhlas ruší vyššie uvedený všeobecný súhlas a jasne uvádza prípadné obmedzenia použitia.


Používanie znaku EÚ na týchto stránkach

Zásady pre používanie európskeho znaku tretími stranami sú stanovené v správnej dohode s Radou Európy.

Podľa dohody je každá fyzická alebo právnická osoba („tretia strana“) oprávnená využívať európsky znak alebo niektorý z jeho prvkov, pokiaľ jeho používanie

1. a) nevyvoláva dojem alebo domienku, že existuje spojenie medzi treťou stranou a niektorým z orgánov, inštitúcií a incýh subjektov Európskej únie alebo Rady Európy, pokiaľ takéto spojenie neexistuje,

2. b) nevedie verejnosť k presvedčeniu, že používateľ využíva podporu, sponzorstvo, súhlas alebo schválenie niektorého z orgánov, inštitúcií a iných subjektov Európskej únie alebo Rady Európy, pokiaľ to tak nie je,

3. c) nesúvisí s cieľom či činnosťou, ktoré sú nezlúčiteľné s cieľmi a zásadami Európskej únie alebo Rady Európy, alebo s cieľom či činnosťou, ktoré nie sú z iných dôvodov v súlade so zákonom.

Pretože je európsky znak na týchto stránkach používaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, nebolo potrebné žiadať o písomný súhlas.

Registrácia európskeho znaku ani jeho heraldického napodobnenia ako ochrannej známky alebo akéhokoľvek iného práva duševného vlastníctva nie je možná.

Vylúčenie zodpovednosti Komisie (EÚ)

Obsah týchto stránok vyjadruje iba názory ich autorov a tí za ne nesú výlučnú zodpovednosť.

Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné použitie obsiahnutých informácií.